Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng
14/07/2016 | Lượt xem: 858
Ngày 30/6/2016 Bộ Xây dựng  ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BXD  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó Thông tư quy định về điều kiện chuyển tiếp như sau:       &nb..
Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng
14/07/2016 | Lượt xem: 719
Ngày 30/6/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BXD  quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. có hiệu lực từ ngày 15/8/2016. Theo đó quy định chuyển tiếp như đối với việc thẩm định dự án..
Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng
14/07/2016 | Lượt xem: 613
Ngày 30/06/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BXD  về việc hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. Theo đó quy định chuyển tiếp như sau:         1. Công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng trước thời điểm Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực thuộc đối tượng kh&oci..
Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
22/07/2016 | Lượt xem: 1000
Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa  đối với đấu thầu qua mạng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. Thông tư này quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu để thực hiện lựa chọn nhà thầu tr&ec..
Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
22/07/2016 | Lượt xem: 1118
Ngày  05/5/2016 Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 và thay thế Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu t..
Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
22/07/2016 | Lượt xem: 569
Ngày 21/12/2015 Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016. Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Bộ Kế h..
Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
22/07/2016 | Lượt xem: 500
Ngày 27/11/2015 Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2016. Thông tư này thay thế Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28..
Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
22/07/2016 | Lượt xem: 976
Ngày 27/10/2015 Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2015. Thông tư này thay thế Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 của Bộ K..
Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
22/07/2016 | Lượt xem: 507
Ngày 26/10/2015 Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015. Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ..
Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
22/07/2016 | Lượt xem: 591
Ngày 08/9/2015, Bộ KH&ĐT và Bộ tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu  và lựa chọn nhà thầu qua mạng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015. 1. Thông tư ..