Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
22/07/2016 | Lượt xem: 1000
Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa  đối với đấu thầu qua mạng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. Thông tư này quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu để thực hiện lựa chọn nhà thầu tr&ec..
Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
22/07/2016 | Lượt xem: 1118
Ngày  05/5/2016 Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 và thay thế Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu t..
Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
22/07/2016 | Lượt xem: 569
Ngày 21/12/2015 Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016. Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Bộ Kế h..
Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
22/07/2016 | Lượt xem: 500
Ngày 27/11/2015 Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2016. Thông tư này thay thế Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28..
Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
22/07/2016 | Lượt xem: 976
Ngày 27/10/2015 Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2015. Thông tư này thay thế Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 của Bộ K..
Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
22/07/2016 | Lượt xem: 507
Ngày 26/10/2015 Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015. Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ..
Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
22/07/2016 | Lượt xem: 591
Ngày 08/9/2015, Bộ KH&ĐT và Bộ tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu  và lựa chọn nhà thầu qua mạng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015. 1. Thông tư ..
Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
22/07/2016 | Lượt xem: 1630
Ngày 16/6/2015 Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015. Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu ..
Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp
22/07/2016 | Lượt xem: 473
Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành ngày ngày 06 tháng 05 năm 2015. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Thông tư này thay thế Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Kế hoạch..
Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
22/07/2016 | Lượt xem: 555
Ngày 14/2/2015 Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu,  Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2015. Thông tư này thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BKH ng&a..