Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng
14/07/2016 | Lượt xem: 858
Ngày 30/6/2016 Bộ Xây dựng  ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BXD  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó Thông tư quy định về điều kiện chuyển tiếp như sau:       &nb..
Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng
14/07/2016 | Lượt xem: 719
Ngày 30/6/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BXD  quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. có hiệu lực từ ngày 15/8/2016. Theo đó quy định chuyển tiếp như đối với việc thẩm định dự án..
Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng
14/07/2016 | Lượt xem: 613
Ngày 30/06/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BXD  về việc hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. Theo đó quy định chuyển tiếp như sau:         1. Công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng trước thời điểm Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực thuộc đối tượng kh&oci..
Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng
14/07/2016 | Lượt xem: 1425
 Ngày 30/06/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BXD   về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/8/2016. Theo đó quy định chuyển tiếp như sau: 1. Trước ngày 01 tháng 9 năm 2016, việc cấp chứng chỉ hà..